Change 2024: Veien til bærekraftig vekst
Halvdagskonferanse 19. september

Meld deg på Change 2024 - Halvdagskonferanse 19. september

SuperOffice CRM Onsite Abonnementsavtale

Denne avtalen er gyldig for alle SuperOffice versjon 9 eller nyere. Avtalen for tidligere versjoner av SuperOffice er tilgjengelig her.

Avtalen regulerer Kundens tilgang og rett til å bruke SuperOffices Programvare (tilgang til Programvare som heretter benevnes som «Programvaren») i løpet av Avtaleperioden med en funksjonalitet som Programvaren til enhver tid har.

Avtalen dekker SuperOffice programvareproduktene i den til enhver tid gjeldende prisplanen for Onsite Abonnement fra SuperOffice. Programvareproduktene og den korresponderende prisingen som Kunden abonnerer på, er oppført i et eget bestillingskjema.

Innhold

1. Avtalens omfang

2. Definisjoner

3. Avtalens varighet og periode

4. Begrensede bruksrettigheter

5. Vedlikehold / Oppgraderinger

6. Support

7. Tilleggsbestillinger

8. Ansvar

9. Rettsmangler

10. Konfidensialitet

11. Avsendelse

12. Abonnementsavgift og betaling

13. Oppsigelse av Avtalen

14. Overføring av rettigheter

15. Behandling av personopplysninger

16. Endringer i kontaktinformasjonen

17. Tilsyn

18. Tvister 

19. Hvem Kunden har inngått avtale med

1. Avtalens omfang

Avtalen gir Kunden en tidsbegrenset, ikke-eksklusiv rett til å bruke Programvaren fra og med Avtaledato. Kundens rett til å bruke Programvaren skal opphøre når Avtalen sies opp eller av andre grunner ikke lenger er i kraft, jf. punkt 3.

2. Definisjoner

Avtaledato” er datoen Kunden signerer Innledende Ordreskjemaet. Kunden er fra denne datoen en kunde, og SuperOffice vil gi tilgang til Programvaren uten ugrunnet opphold.

Avtaleperiode” er den gjeldende avtaleperioden Kunden befinner seg i. Dette innebærer den opprinnelige Avtaleperioden på 12 måneder. Etter de første 12 månedene endres Avtaleperioden slik at den samsvarer med Fakturaintervallet som Kunden har avtalt skriftlig med SuperOffice.

Innledende Ordreskjema” brukes til å beskrive dokumentene (inkludert informasjon om antall Brukerplaner, Faktureringsintervall, priser, etc.) som signeres når man bestiller Programvaren.

Fakturaintervall” er betalingsperioden som spesifiseres i Innledende Ordreskjema eller når avtalen endres, skriftlig på et senere tidspunkt. Fakturaintervallet kan være årlig, halvårlig, kvartalsvis eller månedlig.

Målte Tjenester” er begrepet som brukes for å måle forbruket av bestemte ressurser til Programvaren av Kunden. Slike ressurser kan være: månedlige volum med masseutsendelser av e-post eller unike månedlige pålogginger i Kundesenteret.

Betal per bruk" brukes når den faktiske bruken av “Målte Tjenester” overskrider grensene som er inkludert i Programvaren.

Programvaren” betyr SuperOffice CRM – programvarelisensene, brukerne og modulene som bestilles av Kunden via Innledende Ordreskjemaet, eller ved eventuelle senere oppdateringer.

Oppdatering” er det generelle begrepet for nye versjoner (nye hovedreleaser) og service releaser (som er mindre oppdateringer med mindre nye egenskaper, og/eller feilretting.

Brukerplan” er navnet på planen som er tilordnet en enkelt bruker for et bestemt funksjonssett.

3. Avtalens varighet og periode

Bruksretten som angitt i punkt 1 skal fortsette så lenge Avtalen gjelder. Avtalen er en løpende avtale som løper frem til oppsigelse i henhold til bestemmelsene i punkt 13. Avtalen har en obligatorisk periode kalkulert fra dagen Avtalen trer i kraft, og inntil 12 måneder regnet fra månedsskiftet etter datoen Avtalen trer i kraft. Perioden fra datoen Avtalen trer i kraft og frem til slutten av den obligatoriske perioden kalles «Avtaleperioden». Etter utløpet av den første Avtaleperioden, fornyes avtalen for en ny Avtaleperiode som korresponderer med det aktuelle Fakturaintervallet som angitt i Innledende Ordreskjema.

4. Begrensede bruksrettigheter

Avtalen gir Kunden en begrenset rett til å installere og betjene Programvaren på installasjonsstedet valgt av Kunden. Retten til bruk av Programvaren er begrenset, og Programvaren kan bare installeres på maskinvare som er heleid eller administrert av Kunden. Alternativt har Kunden rett til å installere og bruke Programvaren på et system som administreres eller eies av en tredjepart («hosting»). Hvis hosting benyttes, er Kunden ansvarlig for å overholde Kundens begrensede rett til å bruke Programvaren.

Retten til å bruke Programvaren er begrenset til antall lisenser Kunden til enhver tid abonnerer på. Hvis Kunden trenger å endre Avtalen for å dekke flere brukere, skal bruksretten for flere brukere bestilles fra SuperOffice i samsvar med prosedyren i punkt 7.

I Programvaren kan noen ressurser/funksjoner begrenses til et spesifikt bruksnivå. Disse ressursene og begrensningene er spesifisert i den offisielle prislisten. Bruk som overskrider disse grensene, faktureres etterskuddsvis på månedlig basis. Når det er aktuelt, er faktisk og nåværende bruk av Målte Tjenester tilgjengelig for Kundens administratorer i Administrasjonsmodulen i Programvaren.

Kun Kundens ansatte eller innleid personell som i henhold til avtalen utfører tjenester for Kunden, kan bli registrert som Brukere av Programvaren. Brukerne skal ved skriftlig uttalelse utstedt til Kunden forplikte seg til å følge disse betingelsene. Ingen andre enn Brukerne skal kunne bruke Programvaren, uten skriftlig forhåndssamtykke fra SuperOffice.

Kunden skal ikke demontere, dekompilere eller reversere Programvaren, unntatt i tilfeller som er tillatt i henhold til norsk lov eller SuperOffice har gitt sitt uttrykkelig samtykke.

Ved brudd på disse betingelsene, har SuperOffice rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning og inndra Kundens rett til å bruke Programvaren. Slike tiltak fra SuperOffice sin side fritar ikke Kunden fra plikten til å betale for hele den gjeldende Avtaleperioden.

Programvaren som er lisensiert i henhold til Avtalen kan ikke implementeres, brukes, markedsføres eller tilbys til andre parter på en måte som kan anses for å være en offentlig skytjeneste eller en online tjeneste for flere parter.

5. Vedlikehold/Oppgraderinger

Kunden skal få tilgang til nye versjoner og serviceutgivelser av Programvaren så snart disse blir tilgjengelige. Oppdateringer blir utgitt i henhold til potensielle behov, der behovene skal vurderes av SuperOffice og avgjøres etter eget skjønn av SuperOffice etter egen beslutning, avhengig av hva endringene inneholder. Eksempler på endringer i nye versjoner og oppdateringer kan være:

  • Feilretting i Programvaren som følge av rapporter mottatt fra Kundene.
  • Endringer i Programvaren som følge av forebyggende vedlikehold.
  • Endringer i Programvarens funksjonalitet som følge av ønsker uttrykt av kunder.
  • Omprogrammering som følge av en ønsket endring i Programvarens struktur eller nye drivere osv.
  • Generelle forbedringer/endringer i Programvaren.

Hver ny versjon av Programvaren vil inneholde dokumentasjon om ny funksjonalitet under Hjelp-menyen.

6. Support

Kunden skal ha rett til å motta standard support fra vår sentrale supportavdeling i normal arbeidstid, mandag til fredag, med unntak av julaften, nyttårsaften og andre helligdager, eller på bestemte tidspunkter angitt av SuperOffice. Supporthenvendelser må sendes til vår Support via Hjelp/Support menyen i applikasjonen. Kunden får gratis tilgang til selvbetjeningsdelen av SuperOffice Community.

Support innebærer at SuperOffice etter beste evne skal løse problemer i Programvaren basert på Kundens detaljerte beskrivelse av problemet. Det garanteres ikke at det finnes en løsning. Administrasjon eller konfigurering av Programvaren for Kunden er ikke inkludert i Avtalen.

Support skal gjøres tilgjengelig i samsvar med følgende retningslinjer:

Kunden må nominere en supportkontakt som vil fungere som Kundens kontaktpunkt med SuperOffice angående supportrelaterte forespørsler.

Kunden vil gjøre sin beste innsats og bruke sin mest kvalifiserte personell for å lete etter årsaken til problemet og dele detaljert informasjon med supportpersonalet.

Saker som ikke oppfyller de ovennevnte betingelser vil i henhold til avtalen med Kunden bli overført til konsultasjon. Konsulenttjenester vil bli levert av konsulenter og fakturert etter SuperOffice sine gjeldende timesatser for konsulenttjenester.

Supporten skal kun dekke Programvaren når den brukes i henhold til SuperOffices anbefalinger, og skal således ikke omfatte tredjeparts tillegg, andre konfigurasjoner med hensyn til operativsystemer og nettlesere og lignende ikke-anbefalte måter. Supporten skal ikke dekke reparasjon av innholdet i databaser eller problemer som er forårsaket av Kunden. Supporten dekker heller ikke support til noe utenfor Programvaren som er tegnet av kunden i henhold til Avtalen, eller problemer som bare er tilknyttet Kundens maskinvare, interne nettverk og internettkobling, og/eller perifert utstyr som er uavhengig av tjenesten.

SuperOffice forbeholder seg retten til å anbefale opplæringskurs eller konsulenttjenester hvis supporten gis i form av generell opplæring eller for å utføre vanlige repeterende tjenester som ansees å være betalte tjenester. Tjenester er tilgjengelige mot gebyrer som skal faktureres separat. SuperOffice forbeholder seg også retten til å sende Kunden beskrivelser av mulige løsninger. Dette vil ofte være i form av en lenke til vårt selvbetjeningsfelleskap, som Kunden må forsøke å implementere for å løse det konkrete problemet.

Supporten inkluderer ingen form for konsultentjenester. Kunden kan kjøpe ytterligere konsulenttjenester etter behov.

Alle feil som kvalifiseres som kritiske av SuperOffice, dekkes av denne avtalen. Denne typen forespørsler får prioritet i køen og kan bli besvart på engelsk som følge av at det haster.

7. Tilleggsbestillinger

Kunden kan når som helst utvide Avtalen til å dekke flere brukere. Bestillingen må foretas av den personen som har fullmakt til å forplikte Kunden. Bestillingen er bindende for Kunden når den utstedes og blir en del av Avtalen ved SuperOffices bekreftelse på bestillingen. Deretter er bestillingen en del av Avtalen.

Kunden kan redusere antall brukere per Brukerplan for Programvaren. Reduksjon i antall brukere som dekkes av Avtalen må gjøres skriftlig. Reduksjoner vil tre i kraft fra utgangen av inneværende Fakturaintervall forutsatt at skriftlig varsel om slik reduksjon er sendt og mottatt minst 30 dager før utgangen av inneværende Fakturaintervall. Reduksjonen skal ikke innebære noen form for refusjon for den allerede fakturerte Avtaleperioden. Hvis varselet om reduksjon ikke utstedes i henhold til denne bestemmelsen, vil ikke Abonnementsavgiften bli redusert før etterfølgende Fakturaintervall, i hvilket tilfelle denne bestemmelsen om 30 dagers varsel er oppfylt.

8. Ansvar

Programvaren, dekket av denne Avtalen, er SuperOffice sin standard programvare. SuperOffices eneste ansvar er at Programvaren i det vesentlige samsvarer med måten den presenteres på SuperOffice sine nettsider og i henhold til beskrivelsen i den innebygde online hjelpen.

Hvis Programvaren i det vesentlige ikke er i samsvar med det ovennevnte, har Kunden, i løpet av en periode på femten (15) dager etter at avtalen trådte i kraft, rett til tilbakebetaling av Abonnementsavgiften som er betalt for Programvaren, eller rett til å motta levering av en ny versjon av Programvaren som i det vesentlige er i samsvar med det ovenstående.

SuperOffice gir ingen garantier eller løfter om at funksjonaliteten i Programvaren vil oppfylle Kundens individuelle krav eller behov. SuperOffice gir verken garantier eller løfter om at det ikke vil oppstå avbrudd eller feil ved bruk av Programvaren. Hvis Kunden har varslet SuperOffice om feil, vil SuperOffice bekrefte at feilretting vil starte, og SuperOffice vil forsøke å rette feil i Programvaren. Feilrettinger vil bli levert som en del av nye versjoner – serviceutgivelser og oppgraderinger – av Programvaren.

SuperOffice fraskriver seg alt ansvar for skade og tap som kan være forårsaket av mangel eller feil i Programvaren.

SuperOffice er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for indirekte tap, inkludert, men ikke begrenset til, tapt fortjeneste av noe slag, tap som skyldes forsinket oppstart av drift eller driftsforstyrrelser, tap av goodwill, manglende tilgang og/eller krav fra tredjeparter.

SuperOffice er bare ansvarlig for å forsøke å rette feil som SuperOffice har bekreftet at de vil forsøke å rette. Slikt ansvar er begrenset til direkte tap som Kunden kan dokumentere, og slikt ansvar skal for hele Avtalens varighet begrenses til kompensasjon for en Avtaleperiode.

SuperOffice er ikke ansvarlig for skade og tap som kan oppstå som følge av uautorisert eller feil bruk av Programvaren. Det kan ikke påberopes ansvar som følge av mangel eller feil i Programvaren, med mindre det er uttrykkelig angitt i punkt 8 eller punkt 9 i denne Avtalen.

9. Rettsmangler

Hvis en tredjepart går til søksmål og hevder at Programvaren krenker en annens opphavsrett, eiendomsrett eller industrielle rettigheter, skal SuperOffice for egen regning forsvare Kundens interesser. Dette gjelder imidlertid bare i den grad Kunden umiddelbart varsler SuperOffice om slike krav, SuperOffice får full kontroll over saken og Kunden samarbeider med SuperOffice under forhandlingene og potensielle rettsforhandlinger. SuperOffice skal i slike tilfeller dekke saksomkostninger og erstatning. Ingen andre krav enn det som er angitt i dette punkt, kan fremsettes overfor SuperOffice på grunn av rettsmangler.

10. Konfidensialitet

Hver part (“Mottakerparten”) og alle som på vegne av Mottakerparten mottar informasjon om den andre parten (“Avsenderparten”) og dens virksomhet, relasjoner og annen data, hvor informasjonen er merket som konfidensiell eller informasjon som Mottakerparten forstår eller burde forstått er Avsenderpartens konfidensielle informasjon, er forpliktet til å ikke eksponere slik informasjonen for utenforstående uten Avsenderpartens samtykke. Mottakerparten skal beskytte og hemmeligholde all slik informasjon som den mottar fra Avsenderparten.

11. Levering

Nye versjoner av Programvaren skal gjøres tilgjengelig for Kunden så snart som mulig etter at en ny versjon er lansert. Kunden skal gis tilgang til å laste ned Programvaren fra SuperOffice sin nedlastningstjeneste. Kunden bør regelmessig oppgradere til den siste versjonen av Programvaren, senest innen 12 måneder etter utgivelsen.

12. Abonnementsavgift og betaling

Den månedlige abonnementsavgiften som skal betales for tilgang til Programvaren i en Avtaleperiode er angitt på Innledende Ordreskjema fra SuperOffice eller en sertifisert SuperOffice Partner. Prisen beregnes basert på det til enhver tid totale antallet av brukere og Brukerplaner. Hvis Kunden bestiller ytterligere Programvareprodukter, skal Kunden faktureres for perioden fra bestillingen ble bekreftet av SuperOffice, og frem til utgangen av inneværende Avtaleperiode. Deretter skal den nye programvaren inkluderes i grunnlaget for beregningen av neste Avtaleperiode, i henhold til bestemmelsene ovenfor.

Avtalen faktureres forskuddsvis per fakturaintervall 30 dager før ny Avtaleperiode. Fakturaen skal dekke en periode i henhold til det avtalte Fakturaintervallet. Det første fakturaintervallet skal beregnes med virkning fra avtaledato.

Hvis Kunden bruker Programvaren utover begrensningen av bruksrettigheter i henhold til denne Avtalen, ikke betaler ved forfall eller på annen måte ikke oppfyller forpliktelsene i henhold til denne Avtalen, skal SuperOffice ha rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning.

SuperOffice forbeholder seg retten til å foreta endringer i vilkårene og betingelsene i denne Avtalen – inkludert prisen for abonnement på Programvaren – med 4 måneders forhåndsvarsel, med virkning fra starten av den etterfølgende Avtaleperioden.

Kunden aksepterer at SuperOffice har rett til å inkludere i Programvaren en funksjonalitet som låser Programvaren etter en periode definert av SuperOffice. I tilfelle abonnementsavgiften, og dersom aktuelt supportavgiften og/eller andre beløp, ikke blir betalt av Kunden ved forfall, vil Programvaren bli låst og utilgjengelig for bruk inntil slike beløp betales, inkludert renter og andre potensielle utgifter i forhold til betalingsmisligholdet.

13. Oppsigelse av avtalen

Hver part kan si opp Avtalen med minst 30 dagers skriftlig varsel til den andre parten, minst 30 dager før utløpet av den inneværende Avtaleperioden, og oppsigelsen vil ha virkning fra slutten av denne Avtaleperioden. Hvis kunden sier opp avtalen med virkning (varsel mer enn 30 dager) før utløpet av den inneværende Avtaleperioden, må kunden fortsatt betale for hele Avtaleperioden. Oppsigelsen omfatter ikke noen form for tilbakebetaling og skal bare tilkjennegi at Avtalen ikke vil bli forlenget til etterfølgende Avtaleperiode.

Hvis oppsigelsen ikke gis i samsvar med bestemmelsene i første avsnitt, skal Avtalen automatisk fornyes for et nytt Fakturaintervall.

Hvis Kunden ikke betaler ved forfall, havner på etterskudd eller på annen måte ikke oppfyller sine plikter i henhold til Avtalen, har SuperOffice rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning.

Overføring av data

Kunden har etter at Avtalen er oppsagt fortsatt tilgang til Programvaren. I en periode på 2 uker etter oppsigelsen vil Kunden ha full tilgang til Programvaren. Etter denne 2 ukers perioden vil Programvaren fortsatt være tilgjengelig for Kunden, men med leserrettigheter (read only modus). Når Programvaren kun gir leserrettigheter er det fortsatt mulig å eksportere data. Kundens hovedbruker (Administrator)vil ha tilgang til å eksportere data, forutsatt at Kunden sikrer at Programvaren er installert på maskinvare som er heleid eller administrert av Kunden. 

SuperOffice kan bistå Kunden med å konvertere data til et annet format som Kunden spesifiserer. SuperOffice vil fakturere for medgått tid til å fremskaffe og konvertere dataene, i henhold til SuperOffice' gjeldende satser for slik bistand. Slik bistand forutsetter at alle utestående betalinger er betalt av Kunden.

14. Overføring av rettigheter

SuperOffice kan helt eller delvis overføre sine rettigheter og/eller plikter i henhold til denne Avtalen, forutsatt at dette ikke er til hinder for oppfylling av Avtalen. SuperOffice kan la en tredjepart helt eller delvis oppfylle sine forpliktelser i henhold til Avtalen.

Kunden kan ikke overføre sine rettigheter og plikter i henhold til denne Avtalen, uten skriftlig godkjenning fra SuperOffice. Slik godkjenning kan ikke nektes uten rimelig grunn.

15. Behandling av personopplysninger

For å få tilgang til Programvaren må Kunden oppgi visse opplysninger til SuperOffice, inkludert riktig navn, kontaktinformasjon og e-postadresse til brukerne. Denne informasjonen brukes for individuell support og service. I tillegg aksepterer Kunden at SuperOffice får tilgang til brukerstatistikk med det formål å forberede og optimalisere Programvaren. Brukerstatistikk inneholder ikke Personopplysninger, all data er anonymisert. SuperOffice sin Personvernerklæring er tilgjengelig i SuperOffice Trust-senteret.

Videre skal SuperOffice overholde de relevante bestemmelsene om personvern og informasjonssikkerhet i henhold til EU-forordning 2016/679 (the General Data Protection Regulation) om beskyttelse av enkeltpersoner med hensyn til behandling av personopplysninger og fri flyt av slike opplysninger, som implementert i det land i den rett denne Avtalen reguleres av, jf. punkt 18 i denne Avtalen.

16. Endringer i kontaktinformasjonen

Alle endringer i Kundens kontaktinformasjon, inkludert endringer i adresse og endringer i Kundens kontaktperson med fullmakt til å binde Kunden, skal gis skriftlig til SuperOffice.

17. Tilsyn

SuperOffice kan med 4 arbeidsdagers varsel utføre tilsyn hos Kunden for å bekrefte at Kundens bruk av Programvaren er i henhold til bestemmelsene i denne Avtalen. Tilsyn kan utføres av en uavhengig tredjepart. Tilsyn kan gjennomføres to ganger per Avtaleperiode. Kunden har ikke rett til å kreve vederlag som følge av SuperOffice sitt tilsyn.

18. Tvister

Partenes rettigheter og forpliktelser i henhold til denne Avtalen skal i sin helhet styres av de nasjonale lovene som gjelder for SuperOffice. Hvis det oppstår en tvist i forbindelse med tolkningen av denne Avtalen skal Partene søke å løse tvisten gjennom forhandlinger. Hvis tvisten ikke løses på denne måten skal den sendes til en ordinær domstol ved adressen til enheten i SuperOffice som Kunden har inngått avtale med.

19. Hvem Kunden har inngått avtale med

Under finnes en tabell med detaljer over hvilken enhet i SuperOffice som Kunden inngår avtale med og korresponderende lovvalg og verneting.

Hvis Kunden er bosatt i: Kunden har avtale med: Varsel bør sendes til: Gjeldende lov er: Domstolene som har eksklusiv jurisdiksjon er:
Danmark SuperOffice Danmark A/S Islands Brygge 41, 3.sal, 2300 København, Danmark Dansk København, Danmark
Finland og Sverige SuperOffice Sweden AB Sveavägen 159, 113 46 Stockholm, Sverige Svensk Stockholm, Sverige
Norge SuperOffice Norge AS Wergelandsveien 27, 0167 Oslo, Norge Norsk Oslo, Norge
Tyskland SuperOffice GmbH Phoenixseestrasse 17, 44263 Dortmund, Tyskland Tysk Dortmund, Tsykland
Storbritannia and Irland SuperOffice Norge AS Wergelandsveien 27, 0167 Oslo, Norge Engelsk England/Wales
Sveits SuperOffice AG Uferstrasse 90, 4057 Basel, Sveist Sveitsisk Basel, Sveits
Nederland, Belgia og Luxemburg SuperOffice Benelux B.V. Emmasingel 29.41, 5611 AZ, Nederland Nederlandsk Oost-Brabant, locatie  Eindhoven,
Nederland