Change 2024: Veien til bærekraftig vekst
Halvdagskonferanse 19. september

Meld deg på Change 2024 - Halvdagskonferanse 19. september

SuperOffice CRM Online Tjenesteavtale (MSA)

Tjenestevilkår

Denne avtalen er gyldig fra 25.mai 2018. Du kan se den tidligere versjonen her.

Du kan sammenligne den gamle og den nye avtalen med en oversikt over endringer her. (In English only)


Innhold

1. Avtalens omfang 

2. Gratis prøveperiode 

3. Definisjoner 

4. Kundes ansvar 

  • 4.1 Begrenset tilgang til bruk av Tjenesten 
  • 4.2 Utadrettede Tjenester 
  • 4.3 Tredjepartstjenester 

5. Oppetid 

6. Brukerstøtte 

7. Avtalebrudd og ansvarsbegrensning 

8. Rettsmangler 

9. Behandling av personopplysninger 

10. Behandling av finansiell informasjon 

11. Konfidensialitet 

12. Priser og betaling 

  • 12.1 Abonnementsavgift 
  • 12.2 Brukerbegrensning 
  • 12.3 Ytterligere tjenester 
  • 12.4 Endringer i antall Brukere 

13. Oppsigelse av Avtalen 

14. Overføring av rettigheter 

15. Kunde og brukerkommunikasjon 

16. Endringer i Tjenestevilkårene 

17. Immaterielle rettigheter og eierskap til data 

18. Tvister 

19. Hvem Kunden har inngått avtale med: 

Dette dokumentet ble sist endret den 25.04.2018. Tidligere versjoner er tilgjengelig på SuperOffice Trust Center.

1. Avtalens omfang

Avtalen regulerer Kundens tilgang og rett til å bruke SuperOffices CRM Online Programvare.

Tjenesten driftes på servere og infrastruktur kontrollert av SuperOffice, og Kunden får tilgang til Tjenesten via internett. SuperOffice beholder alle rettigheter til alle elementer som Tjenesten består av. Kunden tildeles ingen lisens eller bruksrett utover det som er uttrykkelig angitt i denne Avtalen. Avtalen innebærer at Kunden skal ha rett til å motta brukerstøtte, slik det er definert under punkt 6 av denne Avtalen.

Denne Avtalen gjelder fra datoen den ble akseptert. Aksept anses å finne sted når Kunden benytter seg av gratis prøveperiode, eller når Kunden inngår avtale om å betale for abonnement på Tjenesten ved å signere Skjema for første bestilling og Databehandleravtale.

2. Gratis prøveperiode

Dersom SuperOffice gir kunden en Gratis Prøveperiode på Tjenesten, aktiverer vi kostnadsfritt en eller flere av tjenestene til det som kommer først av a) den gratis prøveperiodens utløp etter 30 dager eller b) datoen for inngåelse av et betalt abonnement på Tjenesten. Denne Avtalen gjelder også Gratis Prøveperiode.

VÆR OPPMERKSOM PÅ: Eventuelle opplysninger du legger inn i Tjenestene, konfigurasjoner eller Tredjeparts tilleggstjenester (Tredjepartstjenester) som gjøres i løpet av prøveperioden, mistes permanent med mindre Kunden inngår en Standard Tjenesteavtale for den samme tjenesten som ved Gratis Prøveperiode. Opplysninger kan eksporteres før slutten av prøveperioden. Ved oppmelding til Standard Tjenesteavtale, kan Kunden velge å begynne med en ny/ren database, eller fortsette med dataene som allerede har blitt lagt inn under Gratis Prøveperiode.

Du får ikke tilgang til Gratis Prøveperiode dersom du er en konkurrent av SuperOffice, uten skriftlig forhåndssamtykke fra SuperOffice. Du får ikke tilgang til Tjenesten for det formål å overvåke Tjenestens tilgjengelighet, ytelse eller funksjonalitet, eller for andre referanseformål eller konkurrerende formål.

3. Definisjoner

“Abonnementsavgift” er hele beløpet du belastes for å bruke Tjenesten i henhold til ditt Fakturaintervall.

“Avtaledato” er datoen du signerer -Skjema for første bestilling. Kunden er fra denne datoen en kunde, og vi vil aktivere Tjenesten uten ugrunnet opphold.

“Avtaleperiode” er den gjeldende avtaleperioden. Dette betyr at den første Avtaleperioden er på 12 måneder, før den endres til å samsvare med Fakturaintervallet du er i.

“Betal per bruk” brukes når den faktiske bruken av “Målte Tjenester” overskrider grensene som er angitt i Tjenesten.

“Brukerplan” er navnet på planen som tilordnes en enkelt bruker for et bestemt funksjonssett.

“Fakturaintervall” er betalingsperioden som er spesifisert i Skjema for første bestilling eller når avtalen endres, skriftlig på et senere tidspunkt. Fakturaintervall kan være årlig, halvårlig, kvartalsvis eller månedlig.

“Kundeopplysninger” skal I denne Avtalen betyr all informasjon som Kunden lagrer på SuperOffices eller SuperOffices underleverandørers servere.

“Målte Tjenester” er uttrykket som brukes for å måle systemressurser som forbrukes av Kunden. Slike ressurser kan være: lagringsvolum, månedlige volum med masseutsendelser av e-post eller unike månedlige pålogginger i Kundesenteret.

“Skjema for første bestilling” brukes til å beskrive dokumentene (inkludert informasjon om antall Brukerplaner, Fakturaintervall, priser, Databehandleravtale osv.) som skal signeres når man bestiller Tjenesten.

“Tjenesten” betyr SuperOffice CRM Online - en software-basert tjeneste som er bestilt av Kunden via Skjema for første bestilling eller gjennom Gratis Prøveperiode som beskrevet. “Tjeneste” ekskluderer innhold og Tredjepartstjenester.

“Tredjepartstjenester” betyr produkter, tjenester, funksjonalitet eller innhold levert av Tredjeparts tjenesteleverandører. Disse tjenestene er laget for bruk sammen med Tjenestene til SuperOffice, og de fleste av dem er tilgjengelige i SuperOffice App Store. Tredjeparts tjenester er ikke regulert av denne Avtalen, men krever en separat avtale mellom Kunden og Tredjeparts tjenesteleverandør.

4. Kundes ansvar

4.1 Begrenset tilgang til bruk av Tjenesten

Retten til bruk av Tjenesten er til enhver tid begrenset til det antall Brukere som Kunden abonnerer og betaler for.

Hvis Brukeren har behov for å utvide Avtalen slik at den dekker flere brukere, skal abonnementet for flere Brukere bestilles fra SuperOffice i samsvar med prosedyrene i punkt 12.

Abonnementer i henhold til denne Avtalen er begrenset til Kundens ansatte og konsulenter, som i henhold til avtalen med Kunden utfører tjenester for Kunden. Kunden skal kreve at brukerne forplikter seg til å overholde disse vilkårene og betingelsene som følger av denne Avtalen. Kunden skal ikke gi andre personer eller virksomheter direkte eller indirekte tilgang til eller til bruk av Tjenesten eller dokumentasjonen, på andre måter enn det som uttrykkelig følger av denne Avtalen.

Kunden kan bare bruke Tjenesten til Kundens interne formål. Kunden har ikke rett til å foreta databehandling på vegne av en tredjepart ved bruk av Tjenesten. Kunden forplikter seg til å bruke Tjenesten i henhold til gjeldende lover og regler, tillatelser, begrensninger og kravene i denne Avtalen.

Kunden er ansvarlig for alle opplysninger, alt materiale og informasjon som Kunden eller dennes Brukere behandler ved hjelp av Tjenesten. Kunden må ikke bruke Tjenesten til å sende ulovlig søppelpost eller annet ulovlig materiale. Kunden må ikke lagre, behandle eller sende materiale som inneholder programvarevirus og lignende skadelig programkode, skript, filer eller programmer. Kunden må respektere alle deler av SuperOffice Public Facing Policy (SPFC, jfr. Pkt 4.2).

Kunden må ikke prøve å skaffe seg uautorisert tilgang til Tjenesten eller tilknyttede nettverk eller systemer. Kunden er til enhver tid ansvarlig for ikke å påvirke eller forstyrre sikkerheten, integriteten eller ytelsen til Tjenesten eller dataene den inneholder.

En høyhastighetsinternettilkobling kreves for riktig overføring av Tjenestene. Kunden er ansvarlig for nettverkstilkoblingen som knytter kundens nettverk til Tjenesten, inkludert «nettleser»-programvare som støttes av SuperOffice. Slik infrastruktur skal støtte HTTP over Transport Layer Security (TLS). SuperOffice påtar seg ikke ansvar for påliteligheten eller ytelsesevnen til noen av koblingene som beskrevet i dette pkt. 4.1.

I tilfelle brudd på disse vilkårene har SuperOffice rett til å si opp Avtalen og stenge Kundens tilgang til Tjenesten med umiddelbar virkning. Slike tiltak fra SuperOffice sin side fritar ikke Kunden fra plikten til å betale for hele den gjeldende Avtaleperioden.

4.2 Utadrettede Tjenester

Dersom Kunden abonnerer på Tjenesten for å sende elektroniske meldinger (for eksempel nyhetsbrev) eller for oppretting og hosting for innholdet på offentlige nettsteder, er slik bruk underlagt SuperOffice Public Facing Services Policy (tilgjengelig på SuperOffice Trust Center). Kunden er også alene ansvarlig for å overholde gjeldende rett ved bruk av informasjonskapsler eller annen sporingsteknologi relatert til slike tjenester.

Dersom SuperOffice er forpliktet av en tredjepart til å fjerne Innhold, eller mottar informasjon om at det Innholdet som er utgitt av Kunden kan være i strid med gjeldende rett eller tredjeparts rettigheter, kan SuperOffice varsle Kunden, som umiddelbart må fjerne slikt Innhold.

4.3 Tredjepartstjenester

Kunden kan integrere Tredjepartstjenester (Programmer) med Tjenesten. Eventuelle kjøp eller utvikling av Kunden av slike Programmer, og enhver utveksling av opplysninger mellom Kunden og tredjepart, er et forhold mellom Kunden og den aktuelle Tredjepartsleverandøren. SuperOffice gir ikke garanti eller support for Tredjepartstjenester, uansett om de er «sertifisert» av SuperOffice, med mindre annet eksplisitt er angitt i Ordreskjemaet.

Dersom SuperOffice mottar informasjon om at en Tredjepartstjeneste kan være i strid med SuperOffice Public Facing Service Policy, App Store Terms of Use, gjeldende rett eller tredjeparts rettigheter, vil SuperOffice varsle Kunden som umiddelbart må deaktivere eller endre slik Tredjepartstjeneste for å løse den potensielle krenkelsen. Dersom Kunden ikke iverksetter nødvendige tiltak som nevnt over, kan SuperOffice deaktivere det aktuelle Innhold, Tjeneste og/eller Tredjepartstjeneste inntil den potensielle krenkelsen er løst.

Kundeopplysninger

Dersom Kunden velger å benytte seg av en Tredjepartstjeneste med Tjenesten, må Kunden ha godkjennelse fra SuperOffice for å tillate at Tredjepartstjenesten og dets leverandør får tilgang til Kundedata som kreves for interoperabilitet av Tredjepartstjenesten med Tjenesten. SuperOffice er ikke ansvarlig for offentliggjøring, modifikasjon eller sletting av Kundedata som resultat av Tredjepartstjenestens eller leverandørens tilgang. Databehandleravtaler må inngås mellom Kunden og en slik Tredjepartstjenesteleverandør. Kunden er ansvarlig for å informere Brukere om all utlevering av personopplysninger til Tredjepartstjenesteleverandør.

SuperOffice Expander- tjenester

Expander-Tjenester inneholder funksjoner og verktøy som er beregnet til å interagere med Tredjepartstjenester (for eksempel API’er, programtillegg, CRM Script, etc.). For å bruke slike funksjoner kan Kunden måtte skaffe en separat lisens fra SuperOffice og signere Expander Services Terms of Service. SuperOffice kan ikke garantere vedvarende tilgjengelighet for slike Tjenestefunksjoner, og kan endre eller stanse leveringen uten å refundere, tilbakebetale eller gi annen kompensasjon til Kunden, hvis for eksempel, og uten begrensning, leverandøren til en Tredjepartstjeneste slutter å gjøre Tredjepartstjenesten tilgjengelig for samarbeid med tilhørende Tjenestefunksjoner på en måte som er akseptabel for SuperOffice.

5. Oppetid

Nivået for Oppetid er 99,8 %. Den månedlige prosentvise Oppetiden er definert som det totale antallet minutter i en gitt kalendermåned minus det totale antallet minutter med Nedetid i løpet av den aktuelle måneden, fordelt på det totale antallet minutter i den aktuelle kalendermåneden. Nedetid defineres som en periode der Kundene ikke kan lese eller skrive data selv som de har tillatelse til.

Enkelte typer vedlikehold av Tjenesten vil føre til avbrudd i driften av Tjenesten, og dette er ikke regnet som Nedetid slik det er definert ovenfor. I den grad det er mulig, skal Kunden få tilstrekkelig forvarsel om slikt vedlikehold. Slikt vedlikehold vil primært bli forsøkt utført utenom vanlig kontortid og på en slik måte at Tjenesten forstyrres minst mulig. Likevel kan vedlikehold utføres på kort varsel eller uten forvarsel, og det kan utføres innenfor vanlig kontortid hvis dette er nødvendig for å rette opp feil i Tjenesten, eller for å hindre at feil i Tjenesten oppstår. Tjenestetilgjengeligheten avhenger av tilgang til Internett, noe som kan være forbundet med begrensninger, forsinkelser og andre problemer som er utenfor SuperOffice sin kontroll. Forsinkelser, manglende levering eller utilgjengelighet som skyldes slike problemer, er ikke inkludert i Nedetid slik det er definert ovenfor.

Dersom Tjenesten er tilgjengelig mindre enn 99,8 % av tiden i løpet av en gitt kalendermåned, og dette skyldes feil i SuperOffice' miljø, utstyr eller programvare, kan Kunden kreve en forholdsvis reduksjon i abonnementsavgiften for den aktuelle kalendermåneden. Andre forhold, f.eks. utilgjengelighet som skyldes kommunikasjonstjenester, eksterne faktorer eller Kundens utstyr eller programvare, gir ikke Kunden rett til å kreve reduksjon i abonnementsavgiften.

For å være berettiget til å sende inn et krav, må Kunden varsle SuperOffice om at Tjenesten er utilgjengelig, ved å sende inn en ny brukerstøttehenvendelse til vårt supportsenter innen 5 arbeidsdager etter at et problem er oppstått. Kunden må oppgi all nødvendig informasjon om hendelsen, inkludert, men ikke begrenset til, en detaljert beskrivelse, hvor mange brukere som er berørt, hvor disse brukerne befinner seg, og hva Kunden har gjort for å forsøke å løse problemet. Beregningen av nedetid begynner etter at Kunden har varslet SuperOffice om det, eller etter at SuperOffice på annen måte blir oppmerksom på nedetiden. SuperOffice vil gjøre sitt ytterste basert på den informasjonen som er tilgjengelig, for å bekrefte gyldigheten av et krav og i god tro vurdere om kravet er berettiget. SuperOffice vil gjøre sitt ytterste for å behandle slike krav innen 30 dager.

6. Brukerstøtte

Kunden gis rett til tilgang til SuperOffice Community hvor utdanningsressurser, hjelp, ofte stilte spørsmål, opplæring og inspirasjon er tilgjengelig. Et kommunikasjonsforum for alle brukere av SuperOffice CRM er også tilgjengelig.

Brukerstøtte inkluderer også nettbasert saksinnlevering- via CRM Online Service eller via SuperOffice Community. Vårt brukerstøtteteam er tilgjengelig for Kunder mandag til fredag innenfor vanlig arbeidstid (8 timer per dag/5 dager i uken, CET +1) med unntak for offentlige høytidsdager. Brukerstøtte innebærer at SuperOffice etter beste evne skal løse programvareproblemer basert på Kundens detaljerte beskrivelse av problemet. Det garanteres ikke at det finnes en løsning. 

Brukerstøtter skal gjøres tilgjengelig i henhold til følgende retningslinjer:

  • Kunder med mer enn fem brukere må utpeke en brukerstøttekontakt som vil fungere som Kundens kontaktpunkt med SuperOffice.
  • Kunden vil bruke sine beste innsats og mest kvalifiserte medarbeidere til å lete etter årsaken til problemet og å dele detaljert informasjon med brukerstøttepersonellet.
  • Innmeldte tilfeller som ikke samsvarer med vilkårene som er nevnt over vil bli fakturert etter SuperOffice sine gjeldende timesatser for konsulenttjenester. Godkjennelse av slik fakturering bør gjøres på forhånd.

Brukerstøtten dekker bare Tjenesten når den brukes i henhold til SuperOffices anbefalinger. Tjenesten dekker derfor ikke andre programmer, konfigurasjoner, systemintegrasjon, operativsystemer og lignende. Det samme gjelder Kundens maskinvare, interne nettverk, internettilkobling eller perifert utstyr som er uavhengig av Tjenesten.

Brukerstøtten dekker heller ikke reparasjon eller gjenoppretting av innhold i databaser eller problemer som er forårsaket av Kunden.

SuperOffice forbeholder seg retten til å anbefale opplæringskurs eller konsulenttjenester hvis Brukerstøtten gis i form av generell opplæring. SuperOffice forbeholder seg også retten til å sende Kunden beskrivelser av mulige løsninger som Kunden selv må forsøke å følge for å løse det aktuelle problemet.

Brukerstøtten inkluderer ingen form for konsulenttjenester. Kunden kan kjøpe konsulenttjenester i tillegg til Brukerstøtten som er gitt i henhold til Avtalen. Slike konsulenttjenester vil bli tilgjengelig på timepris basert på SuperOffices fra tid til annen gjeldende priser.

For flere detaljer om SuperOffice tilbud om brukerstøtte og andre programmer som muliggjør suksess med CRM, besøk vårt kundesenter eller kontakt oss.

7. Avtalebrudd og ansvarsbegrensning

Det foreligger et brudd på Avtalen dersom en av partene ikke oppfyller betingelsene som er angitt i Avtalen.
Det skal ikke anses som et brudd på Avtalen av SuperOffices side hvis Tjenesten er utilgjengelig på grunn av feil, hvis den har redusert funksjonalitet eller hvis Kunden får dårlig responstid på grunn av ett av de følgende forhold: i) på grunn av forhold som er utenfor SuperOffices kontroll eller ii) på grunn av forhold som er knyttet til Tjenesten, hvis SuperOffice forsøker å rette opp feilen innen rimelig tid. SuperOffices plikt til å forsøke å rette opp feilen er begrenset til det som er rimelig ut fra forholdene.

SuperOffice gir ingen garantier eller løfter om at funksjonaliteten i Programvaren vil oppfylle Kundens individuelle krav, forventninger eller behov. SuperOffice gir verken garantier eller løfter om at det ikke vil oppstå avbrudd eller feil ved drift av Tjenesten.

Kunden erkjenner at det fra tid til annen kan oppstå feil, og avstår fra retten til å kreve kompensasjon for feil som oppstår, med unntak som nevnt i punkt 5 over.

SuperOffice er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for indirekte tap, inkludert, men ikke begrenset til, tapt fortjeneste av noe slag, tap som skyldes forsinket oppstart av drift eller driftsforstyrrelser, tap av goodwill, manglende tilgang og/eller krav fra tredjeparter. SuperOffice er bare ansvarlig for feil i Programvaren hvis SuperOffice ikke forsøker å rette feil som SuperOffice har bekreftet at de vil forsøke å rette. Det gis ingen garanti om at feilen kan rettes på en tilfredsstillende måte. Eventuelt ansvar er begrenset til direkte tap som Kunden kan dokumentere, og slikt ansvar skal for hele Avtalens varighet begrenses til kompensasjon for den Avtaleperioden da feilen oppstod. Det kan ikke påberopes ansvar som følger av mangel eller feil i Programvaren eller Tjenesten, med mindre det er uttrykkelig angitt i denne Avtalen.

8. Rettsmangler

Hvis en tredjepart går til søksmål og hevder at Tjenesten krenker en annen parts opphavsrett, eiendomsrett eller immaterielle rettigheter, skal SuperOffice for egen regning forsvare seg selv og Kundens interesser. Dette gjelder imidlertid bare i den grad at Kunden umiddelbart varsler SuperOffice om søksmålet, og at SuperOffice får full kontroll over saken, og at Kunden samarbeider med SuperOffice under forhandlingene og under en eventuell rettssak. SuperOffice skal i slike tilfeller dekke saksomkostninger og erstatning som idømmes Kunden. Ingen andre krav enn det som er angitt i dette punkt, kan fremsettes overfor SuperOffice på grunn av rettsmangler.

9. Behandling av personopplysninger

SuperOffice vil behandle personopplysninger på vegne av Kunden for det formål å oppfylle Avtalen. Partene skal inngå en separat Databehandleravtale (DPA) hvor Kunden er Behandlingsansvarlig og SuperOffice er Databehandler.

For å få tilgang til Tjenesten må Kunden oppgi visse opplysninger til SuperOffice, inkludert riktig navn, kontaktinformasjon og e-postadresse til brukerne. Denne informasjonen brukes for sikker autentisering og for å få tilgang til Tjenesten i tillegg til å individuell brukerstøtte og service. I tillegg aksepterer Kunden at SuperOffice får tilgang til brukerstatistikk med det formål å forbedre og optimalisere Tjenesten. Brukerstatistikk inneholder ikke Personopplysninger, all data er anonymisert. SuperOffice Privacy Statement er tilgjengelig på SuperOffice Trust Center.

Videre skal SuperOffice overholde de relevante bestemmelsene om personvern og informasjonssikkerhet i henhold til EU-forordning 2016/679 (the General Data Protection Regulation) om beskyttelse av enkeltpersoner med hensyn til behandling av personopplysninger og fri flyt av slike opplysninger, som implementert i det land og i den rett denne Avtalen reguleres av, jf. punkt 19 i denne Avtalen.

10. Behandling av finansiell informasjon

I tilfelle en Kunde er en finansiell institusjon som er underlagt særskilte regler og forskrifter, skal slike regler og forskrifter reguleres i et vedlegg til Databehandleravtalen mellom partene.

11. Konfidensialitet

SuperOffice skal sikre at alle som på vegne av SuperOffice mottar informasjon om Kunden og Kundens virksomhet, relasjoner samt andre opplysninger som er merket som konfidensiell informasjon, er forpliktet til å ikke gi disse opplysningene til en tredjepart uten Kundens samtykke. Dette gjelder tilsvarende for Kunden. Kunden må også sørge for at alle som handler på vegne av Kunden beskytter og oppbevarer konfidensiell og annen informasjon som SuperOffice leverer til Kunden, eller informasjon som Kunden blir oppmerksom på; i den grad Kunden forstår eller burde ha forstått at den aktuelle informasjonen er konfidensiell informasjon for SuperOffice. Denne plikten til hemmelighold av informasjon skal også gjelde etter Avtalens utløp.

12. Priser og betaling

12.1 Abonnementsavgift

Den månedlige abonnementsavgiften som skal betales for tilgang til Tjenesten, er angitt på Innledende Ordreskjema. Prisen beregnes basert på det til enhver tid totale antallet brukere i hver Brukerplan. Hvis Kunden bestiller tilgang for flere brukere og Brukerplaner, jf. punkt 12.4 under, skal prisen per bruker være SuperOffices gjeldende standardpris på det tidspunktet, eller eventuelt den avtalte prisen.

Kunden skal faktureres for ekstra brukere i henhold til Brukerplaner for perioden fra tidspunktet da bestillingen ble bekreftet av SuperOffice, og frem til utgangen av inneværende Fakturaperiode. Ekstra brukere vil bli inkludert i det totale antall brukere per Brukerplan, og brukes til å beregne Abonnementsavgiften for påfølgende faktureringsperioder.

Avtalen faktureres forskuddsvis pr. Fakturaintervall. Fakturaen skal dekke en periode i henhold til det avtalte Fakturaintervallet. Det første Fakturaintervallet skal beregnes fra første månedsskifte etter Avtaledatoen.

Kunden kan endre Fakturaintervallet. Endringen vil tre i kraft fra påfølgende Fakturaintervall. Priser og abonnementsgebyrer vil justeres i henhold til SuperOffices offisielle prisliste.

Denne Abonnementsavtalen er en løpende avtale som løper frem til oppsigelse fra en av partene i henhold til bestemmelsene i punkt 13.

Kunden aksepterer at alle salgsdokumenter og påminnelser blir sent elektronisk. Når SuperOffice ikke har fått et alternativ til å sende salgsdokumenter via e-post eller e faktura, kan SuperOffice i henhold til kravene i lokal lovgivning sende dokumentene per post. I disse tilfellene vil SuperOffice belaste for en fakturagebyr per salgsdokument.

12.2 Brukerbegrensning

I Tjenesten er enkelte ressurser/funksjoner begrenset til et spesifisert bruksnivå. Disse ressursene og begrensningene er spesifisert i den offisielle prislisten (for eksempel lagringsstørrelse, antall utsendelser, etc). Bruk som overskrider disse begrensningene faktureres i henhold til betal-per bruk-prinsippet som en Målt Tjeneste i tillegg til at prisen for Brukere/Brukerplan legges til i det påfølgende faktureringsintervallet. Faktisk og oppdatert bruk av Målte Tjenester er tilgjengelig for Kundens administratorer i Tjenesteadministratormodulen.

12.3 Ytterligere tjenester

Vederlag for andre tjenester, for eksempel godkjente konsulenttimer, skal faktureres etter at den aktuelle tjenesten er utført og til avtalt pris.

12.4 Endringer i antall Brukere

Kunden kan når som helst utvide Avtalen til å dekke flere brukere. Bestillingen må foretas av den personen som har fullmakt til å forplikte Kunden. Bestillingen er bindende for Kunden når den utstedes og blir en del av Avtalen ved SuperOffices bekreftelse på bestillingen. Bestillingen blir implementert etter at SuperOffice har bekreftet bestillingen. Deretter er bestillingen en del av Avtalen.

Kunden kan redusere antall brukere per Brukerplan for Tjenesten. Reduksjon i antall brukere som dekkes av denne Avtalen må gjøres skriftlig. Reduksjoner vil tre i kraft fra utgangen av inneværende Fakturaintervall forutsatt at skriftlig varsel om slik reduksjon er sendt og mottatt minst 30 dager før utgangen av inneværende Fakturaintervall. Hvis varselet om reduksjon ikke sendes i henhold til denne bestemmelsen, vil ikke Abonnementsavgiften bli redusert før etterfølgende Fakturaintervall, når bestemmelsen om 30 dagers varsel er oppfylt. Nedgradering av Brukerplan til en Brukerplan med mindre funksjonalitet kan forårsake tap av innhold, funksjoner eller kapasitet i Tjenestene som er tilgjengelig for Kundene under Kundekonto, og SuperOffice påtar seg ikke ansvar for slikt tap.

13. Oppsigelse av Avtalen

Begge parter kan si opp Avtalen. Oppsigelsen av Avtalen må gjøres skriftlig, og har effekt fra slutten av inneværende Avtaleperiode. Hvis kunden sier opp før utløpet av den inneværende Avtaleperioden, må kunden fortsatt betale for hele Avtaleperioden. Skriftlig varsel om oppsigelse må sendes til den andre parten minst 30 dager før utgangen av Avtaleperioden. Oppsigelsen omfatter ikke noen form for tilbakebetaling, og skal bare tilkjennegi at Avtalen ikke vil bli forlenget til påfølgende Avtaleperiode.

Hvis oppsigelsen ikke gis i samsvar med bestemmelsene i første avsnitt, skal Avtalen automatisk fornyes for et nytt Fakturaintervall.

Hvis Kunden ikke betaler ved forfall, havner på etterskudd eller på annen måte ikke oppfyller sine plikter i henhold til Avtalen, har SuperOffice rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning. SuperOffice skal ha rett til å suspendere brukerinnlogging hvis utestående betalinger uteblir etter varsel fra SuperOffice.

Overføring av data

Kunden har rett til å hente ut en kopi av sine data fra Tjenesten, og må be SuperOffice om dette med minst 3 arbeidsdagers varsel. Ved oppsigelse av Avtalen, vil Kundens hovedbruker (Administrator), bli sendt til en nettside hvor det er mulig å laste ned dokumenter i en .zip-fil og databasen i en .bak-fil. Etter 30 dager vil alle data som tilhører Kunden bli slettet fra SuperOffices servere og utstyr, med mindre SuperOffice er forpliktet til å beholde dataene på bakgrunn av krav i ufravikelig lov.

SuperOffice kan bistå Kunden med å konvertere data til et annet format som Kunden spesifiserer. SuperOffice vil fakturere for medgått tid til å fremskaffe og konvertere dataene, i henhold til SuperOffice' gjeldende satser for slik bistand. Slik bistand forutsetter at alle utestående betalinger er betalt av Kunden.

14. Overføring av rettigheter

SuperOffice kan helt eller delvis overføre sine rettigheter og/eller plikter i henhold til denne Avtalen, forutsatt at dette ikke er til hinder for oppfylling av Avtalen. Dette skal om mulig kunngjøres med 30 dagers varsel. Kunden kan ikke overføre sine rettigheter og plikter i henhold til denne Avtalen, uten skriftlig godkjenning fra SuperOffice. Slik godkjenning kan ikke nektes uten rimelig grunn. SuperOffice kan la en tredjepart helt eller delvis oppfylle sine forpliktelser i henhold til Avtalen, og SuperOffice kan bruke underleverandører.

Ved bruk av slik underleverandør er fortsatt SuperOffice fullt ansvarlig for Tjenesten levert til Kunden.

15. Kunde og brukerkommunikasjon

Kunden er forpliktet til å gi SuperOffice kontaktinformasjon som fullt navn, e-post og mobilnummer, på primære kontakter som er ansvarlige for systemadministrasjon, sikkerhet og avtaler. SuperOffice vil lagre kontaktinformasjonen for alle brukere av tjenesten. Se punkt 9 i denne avtalen, SuperOffice Privacy Statement og Databehandleravtalen for ytterligere detaljer.

Alle endringer i Kundens kontaktinformasjon, inkludert endringer i adresse og endringer i Kundens kontaktperson med fullmakt til å binde Kunden, skal gis skriftlig til SuperOffice. Kunden forplikter seg til å gi korrekt informasjon om brukernes identitet og rettmessig e-postadresse til enhver tid.

Kunden aksepterer at SuperOffice fra tid til annen kan sende Kunden og Brukere relevant og/eller viktig informasjon om Tjenesten, med mindre Kunden spesifikt har bedt om å ikke motta slik informasjon. Merk at fordi denne Tjenesten er en sentralisert nettbasert programvaretjeneste, kan det være nødvendig fra tid til annen å sende alle Kunder og Brukere viktig informasjon eller varsler knyttet til driften av Tjenesten. Slike varsler kan bli sendt til alle brukere, uavhengig av deres abonnementspreferanser og samtykke.

16. Endringer i Tjenestevilkårene

SuperOffice forbeholder seg retten til foreta endringer til vilkårene og betingelsene i denne Avtalen med 4 måneders forhåndsvarsel. Dersom endringene er regulert i et punkt i denne Avtalen, gjelder forutgående varsel. Alle Kunder vil bli informert om slike endringer per e-post eller gjennom informasjon som publiseres på SuperOffices nettside, Trust Center eller SuperOffice Community.

17. Immaterielle rettigheter og eierskap til data

SuperOffice garanterer at SuperOffice er eneste eier og innehaver av alle immaterielle rettigheter som kreves for levering av Tjenesten til Kundene. SuperOffice garanterer at SuperOffices programvare til enhver tid vil overholde gjeldende lov og forskrifter slik som lover angående konkurranse, skatt, korrupsjon og regnskap og at SuperOffice har alle pålagte lisenser, tillatelser og autorisasjoner til å levere Tjenesten.

Kunden skal eie Kundens opplysninger. SuperOffice skal ikke skaffe seg noen rett, eiendomsrett eller fordel til Kundens opplysninger og SuperOffice skal ikke bruke Kundens opplysninger for noe annet formål enn det som er strengt nødvendig for å tilby Tjenester i henhold til denne Avtalen.

18. Tvister

Partenes rettigheter og plikter i henhold til denne Avtalen skal i sin helhet styres av de nasjonale lovene som gjelder for SuperOffice i henhold til pkt. 19 under. Hvis det oppstår en tvist i forbindelse med tolkningen av denne Avtalen skal Partene søke å løse tvisten gjennom forhandlinger. Hvis tvisten ikke løses på denne måten skal den sendes til en ordinær domstol ved SuperOffice sin registrerte selskapsadresse som eksklusive Verneting i henhold til pkt. 19 under.

19. Hvem Kunden har inngått avtale med:

Under finnes en tabell med detaljer over hvilken enhet i SuperOffice Kunden inngår avtale med, og lovvalg og verneting for Avtalen.

Hvis du er bosatt i :

Kunden har avtale med:

Varsel bør sendes til:

Gjeldende lov er:

Domstolene som har eksklusiv jurisdiksjon er:

Danmark

SuperOffice Danmark A/S

Delta Park 46, DK-2665 Vallensbæk Strand, Danmark

Dansk

København, Danmark

Finland og Sverige

SuperOffice Sweden AB

Ynglingagatan 14,

SE-113 47 Stockholm, Sverige

Svensk

Stockholm, Sverige

Norge

SuperOffice Norge AS

Wergelandsveien 27
NO-0167 Oslo, Norge

Norsk

Oslo, Norge

Tyskland

SuperOffice GmbH

Phoenixseestrasse 17, D-44263 Dortmund, Germany

Tysk

Dortmund, Tyskland

Storbritannia og Irland

SuperOffice Software Ltd.

The Pinnacle, MK9 1BP, Milton Keynes, United Kingdom

Britisk

Milton Keynes, Storbritannia

Sveits

SuperOffice AG

Uferstrasse 90, 4057 Basel, Switzerland

Sveitsisk

Basel, Sveits

Nederland, Belgia og Luxembourg

SuperOffice Benelux B.V.

Emmasingel 29.41, 5611 AZ  Netherlands

Tysk

Oost-Brabant, locatie

Eindhoven, Nederland