Change 2024: Veien til bærekraftig vekst
Halvdagskonferanse 19. september

Meld deg på Change 2024 - Halvdagskonferanse 19. september

SuperOffice hovedavtale for konsulenttjenester (MACS)

Tjenestevilkår

 Denne avtalen er gyldig fra 01.05.2023. Du kan se den tidligere versjonen her.

Innhold

1. Definisjoner

2. Avtalens omfang

3. SuperOffice forpliktelser

4. Ad hoc-tjenester

5. Kundens forpliktelser

6. Møter og kommunikasjonsform

7. Avtalevilkår, oppsigelse

8. Kostnader. vilkår og betingelser

9. Fakturering

10. Immaterielle rettigheter

11. Juridiske mangler

12. Prioritet

13. Avtalebrudd - ansvar

14. Personvern og konfidensialitet

15. Tvister og gjeldende lover

1. Definisjoner

Oppdrag Konkret konsulenttjeneste som er avtalt mellom kunden og SuperOffice, som beskrevet i en oppdragsavtale som partene har signert.
Oppdragsavtale En avtale som beskriver vilkårene for et bestemt oppdrag.
Ad hoc-tjenester Tjenester som kunden ber om på ad hoc-basis, og som ikke kan håndteres av en bestemt oppdragsavtale.
Tjenestebeskrivelse En tjenestebeskrivelse er et dokument som inneholder beskrivelser av tjenestenes og grensesnittenes funksjonelle og ikke-funksjonelle egenskaper samt de juridiske og tekniske begrensningene eller reglene for bruken av disse.
Konfidensiell informasjon Skal tolkes som definert i avsnitt 14.
Konsulenttjenester Tjenester som SuperOffice skal levere, for eksempel: 
-    workshoper for verdi, KPI og design
-    spesifikasjoner for prosessdesign
-    konfigurasjon av kundens løsning
-    tilpasning av kundens løsning
-    integrasjon med andre systemer i kundens systemlandskap
-    dataoverføring
-    opplæring
Rammeavtale Denne rammeavtalen med vedlegg, som regulerer vilkårene for kundens avrop av konsulenttjenester fra SuperOffice, som definert her.
GDPR EUs personvernforordning (2016/679) av 27. april 2016 (General Data Protection Regulation, GDPR) Detaljert informasjon i vår personvernerklæring https://www.superoffice.no/firma/privacy/
Styringsmodell Administrativ modell for samarbeid mellom SuperOffice og kunden, som beskrevet i avsnitt 6.
Part SuperOffice og kunden, som beskrevet  i denne rammeavtalen, felles kalt parter.
MSA Hovedavtale for abonnement på SuperOffice CRM Online 
https://www.superoffice.no/personvern/avtaler/msa/

 

2. Avtalens omfang

Denne rammeavtalen beskriver generelle vilkår for konsulenttjenester som SuperOffice leverer. Denne avtalen gjelder fra den datoen den er godtatt, eller fra den datoen kunden mottar ad hoc-konsulenttjenester (når det er aktuelt). Avtalen anses som godtatt når kunden signerer en oppdragsavtale.

Spesifikke oppdrag som kunden ber om, skal beskrives i en egen oppdragsavtale, som vil referere til denne rammeavtalen.

Rammeavtalen regulerer også ad hoc-konsulenttjenester som det ikke trengs en oppdragsavtale for.

3. SuperOffice forpliktelser

SuperOffice skal utføre oppgaven i henhold til hva som er beskrevet i den aktuelle oppdragsavtalen..

SuperOffice kan også levere ad hoc-tjenester dersom kunden ber om dette. Egen rutine for ad hoc-tjenester er beskrevet i avsnitt 4.

SuperOffice skal levere konsulenttjenestene på en måte som er i samsvar med allment aksepterte bransjestandarder, og selskapet skal bruke kommersielt rimelig innsats for å utføre dem i henhold til vilkårene i oppdragsavtalene. SuperOffice forplikter seg til at tjenestene skal utføres med rimelig dyktighet og innsats, men SuperOffice kan ikke garantere at kundens bruk av tjenestene vil være uten avbrudd eller feil.

SuperOffice kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser, leveringsproblemer eller andre former for tap eller skade som skyldes bruk av tjenestene eller overføring av data.

SuperOffice skal samarbeide med kunden i god tro og ivareta kundens interesser.

Henvendelser fra kunden skal besvares uten ugrunnet opphold.

SuperOffice skal, uten ugrunnet opphold, varsle om omstendigheter som SuperOffice vet at, eller burde vite at kan være relevante for gjennomføringen av oppdraget, inkludert eventuelle forventede forsinkelser.

4. Ad hoc-tjenester

Kunden kan be om ad hoc-hjelp mot betaling fra SuperOffice uten en formell oppdragsavtale.

Vanligvis gjelder følgende rutine:

  1. En navngitt og ansvarlig representant fra kunden kontakter sin kundeansvarlig for å beskrive hjelpen som trengs.
  2. Kundens avtaleansvarlige leverer et kostnadsoverslag og en tidsplan for å gjennomføre hjelpen.
  3. Kundens avtaleansvarlige representant bekrefter via e-post.
  4. SuperOffice gjennomfører hjelpen.

Ad hoc-tjenester faktureres i henhold til vilkårene som er beskrevet i avsnitt 9. 

5. Kundens forpliktelser

Kunden skal bidra til at oppdraget kan gjennomføres i god tro. Kunden skal utføre sine forpliktelser i henhold til den relevante oppdragsavtalen. Forsinket eller dårlig kvalitet på leveranser fra kundens side kan forårsake forsinkelser og økte kostnader for oppdraget eller i prosjektet, noe SuperOffice ikke kan holdes ansvarlig for.

Kunden skal utlevere korrekt og rettidig informasjon når SuperOffice ber om det.

Henvendelser fra SuperOffice skal besvares uten ugrunnet opphold.

Kunden skal, uten ugrunnet opphold, varsle om omstendigheter som kunden vet at, eller burde vite at kan være relevante for gjennomføringen av oppdraget, inkludert eventuelle forventede forsinkelser.

Kunden skal betale alle avgifter til SuperOffice, som beskrevet i den relevante oppdragsavtalen, til riktig tid. 

6. Møter og kommunikasjonsform

Partene kan bruke SuperOffices standard styringsmodell for partene så lenge denne rammeavtalen er gyldig. Det kan også avtales en annen styringsmodell.

Hvis det anses som nødvendig, kan begge partene innkalle til møte med den andre parten for å diskutere kontraktsforholdet og hvordan det blir håndtert. Slike møter skal innkalles med minst tre virkedagers forvarsel.

Alle meldinger, krav eller annen kommunikasjon i forbindelse med avtalen skal sendes via e-post, med mindre partene har avtalt en annen kommunikasjonsform i de aktuelle oppdragsavtalene. 

7. Avtalevilkår, oppsigelse

Denne rammeavtalen trer i kraft når den er signert av begge parter, og den løper til en av partene sier den opp med 30 dagers skriftlig forhåndsvarsel til den andre parten. Alle aktive oppdragsavtaler fortsetter å løpe basert på disse vilkårene til de avtalte konsulenttjenestene er levert og betalt.  Avsnitt 9 og 10 fortsetter å gjelde etter at avtalen er avsluttet.

Ved vesentlig mislighold fra en av partene, eller hvis en av partene blir insolvent og har begjært seg konkurs, kan den andre parten si opp denne rammeavtalen uten varsel og med umiddelbar virkning.

8. Kostnader, vilkår og betingelser

Kunden skal betale SuperOffice avgiftene som er definert i de konkrete oppdragsavtalene.

SuperOffice kan justere prisen for konsulenttjenester. Kundens kontaktperson skal varsles om eventuelle justeringer av aktive oppdragsavtaler via e-post senest 90 dager før justeringen trer i kraft. Slike justeringer trer i kraft med den første betalingsperioden etter slik varsling.

Oppdragsavtaler kan enten være på løpende timer eller basert på fastpris. Dette skal avtales i hver oppdragsavtale. Oppdragsavtaler kan brukes for tjenester som leveres én gang eller for faste tjenester som leveres kontinuerlig og fornyes automatisk.

Hvis en oppdragsavtale er basert på fastpris, eller hvis SuperOffice har levert et estimat for et prosjekt basert på løpende timer, baseres dette på visse forutsetninger som fremgår av den relevante oppdragsavtalen. Hvis forutsetninger som SuperOffice ikke har kontroll over, endres, har SuperOffice rett til å levere et nytt estimat for fastprisen og/eller levere et nytt estimat som gjenspeiler de endrede forutsetningene.

9. Fakturering

Alle avgifter og utlegg skal faktureres på de tidspunktene som er angitt i den relevante oppdragsavtalen. Avgifter som er basert på tid og materiell, skal faktureres etterskuddsvis på månedlig basis, med mindre noe annet er avtalt i oppdragsavtalen. I slike tilfeller skal det fakturerte beløpet dekke tidsforbruket frem til faktureringsdatoen samt eventuell refusjon av utlegg som har påløpt i samme periode.

Avgifter basert på en avtalt fastpris faktureres i henhold til betalingsplanen som er definert i den relevante oppdragsavtalen.

Alle fakturaer for prosjekter som er timebasert, faktureres i henhold til timer på løpende basis

Hvis kunden ikke betaler til avtalt tid, har SuperOffice rett til å kreve forsinkelsesrenter. 

Kunden samtykker i at alle dokumenter og påminnelser sendes elektronisk. Hvis SuperOffice ikke har fått mulighet til å sende salgsdokumentet som e-post eller eFaktura, krever lokal lovgivning at SuperOffice sender salgsdokumentet per post. I slike tilfeller vil SuperOffice kreve et fakturagebyr per salgsdokument.

10. Immateriell rettigheter

Med mindre annet er uttrykkelig angitt i en oppdragsavtale, beholder SuperOffice alle immaterielle rettigheter til programvaren, dokumentasjonen og alle leveranser fra SuperOffice i henhold til denne rammeavtalen. Kunden får ingen rettigheter (bortsett fra retten til bruk, endringer og tilpasninger for kundens eget bruk) til slik programvare, dokumentasjon eller leveranser utover det som er uttrykkelig angitt i den relevante oppdragsavtalen. Kunden kan ikke redesigne, endre, overføre eller kommersielt utnytte våre leveranser av tjenester. Kunden skal bistå og samarbeide med SuperOffice for å ivareta SuperOffices immaterielle rettigheter.

Kunden beholder alle rettigheter til sine egne data, og kundens data forblir i kundens eksklusive eie. SuperOffice bruker bare slike data i den grad det er nødvendig for å levere konsulenttjenestene til kunden.

11. Juridiske mangler

Hvis SuperOffice i utførelsen av konsulenttjenestene, og i henhold til en endelig dom fra en kompetent domstol, eller i henhold til et endelig forlik som SuperOffice har godkjent, krenker opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter som tilhører tredjepart, skal SuperOffice sikre de manglende rettighetene eller en tjeneste for kunden av minst tilsvarende kvalitet.

Hvis en tredjepart hevder rettsmangler overfor kunden, må kunden så snart som mulig varsle SuperOffice om dette skriftlig. SuperOffice behandler kravet for egen regning og holder kunden skadesløs. Kunden skal bistå SuperOffice med dette i rimelig utstrekning.

12. Prioritet

Hvis det oppstår en konflikt mellom vilkårene i avtalene mellom SuperOffice og kunden, gjelder følgende prioritet: (a) MSA, (b) tilbud/ initial order form, (c) hovedavtalen for konsulenttjenester (dette dokumentet), og (d) den relevante oppdragsavtalen.

Hovedavtalen for konsulenttjenester har forrang over oppdragsavtaler og tjenestebeskrivelser, med mindre det finnes uttrykkelige unntak fra denne hovedavtalen.

13. Avtalebrudd - ansvar

Tjenestene kan inkludere bruk av tjenester eller løsninger fra tredjepart (for eksempel Microsoft, Google og SuperOffice Appstore-komponenter). SuperOffice kan ikke holdes ansvarlig for innholdet i, bruken av eller samhandlingen med slike tjenester fra tredjepart.

Hvis en av partene ikke oppfyller forpliktelsene sine i rammeavtalen eller en relevant oppdragsavtale, anses det som et brudd på rammeavtalen, forutsatt at det ikke skyldes forhold knyttet til den andre parten eller force majeure.

Begge parter har rett til å kreve kompensasjon for direkte og dokumenterte tap som parten opplever som følge av at den andre parten bryter avtalen.

Ingen av partene er ansvarlige for indirekte tap eller følgetap, for eksempel tapt omsetning, tap som skyldes forsinket oppstart eller avbrudd i produksjonen eller tap som følge av tapte data eller krav fra tredjepart.

Kundens maksimale berettigede kompensasjon er begrenset til beløpet som tilsvarer kompensasjonen som ble betalt for de aktuelle konsulenttjenestene som beskrevet i avtalen, i løpet av de siste tolv måneder. Denne begrensningen gjelder også for eventuelle regresskrav fra kunden i henhold til GDPR artikkel 82 (5) når kunden har kompensert den registrerte i henhold til GDPR artikkel 82 (4) for materiell eller ikke-materiell skade.

Disse begrensningene gjelder ikke hvis en av partene har handlet grovt uaktsomt eller med forsett.

14. Personvern og konfidensialitet

Personvern og konfidensialitet er underlag SuperOffices DPA/NDA for støtte- og konsulenttjenester, som er publisert på https://www.superoffice.no/personvern/avtaler/dpa-s/ (på engelsk).

15. Tvister og gjeldende lover

Eventuelle tvister knyttet til gjennomføringen av denne avtalen, skal primært løses ved hjelp av forhandlinger. Hvis slike forhandlinger ikke fører frem, kan begge parter bringe saken inn for en domstol.

Nedenfor vises en tabell med informasjon om hvilken SuperOffice-enhet kunden har inngått kontrakten med, og tilhørende gjeldende lover og domstoler.

Hvis hjemmehørende i: Kunden inngår kontrakten med: Informasjon skal sendes til: Gjeldende lov er: Domstolen som har jurisdiksjon, er:
Danmark SuperOffice Danmark A/S Islands Brygge 41, 3.sal, 2300 København, Danmark Dansk København, Danmark
Finland og Sverige SuperOffice Sweden AB Sveavägen 159, 113 46 Stockholm, Sverige Svensk Stockholm, Sverige
Norge SuperOffice Norge AS Wergelandsveien 27, 0167 Oslo, Norge Norsk Oslo, Norge
Tyskland SuperOffice GmbH Phonixeeseestrasse 17, 44263 Dortmund, Tyskland Tysk Dortmund, Tyskland
Storbritannia og Irland SuperOffice Norge AS Wergelandsveien 27, 0167 Oslo, Norge Storbritannia Milton Keynes, Storbritannia
Sveits SuperOffice AG Uferstrasse 90, 4057 Basel, Sveits Sveitsisk Basel, Sveits
Nederland, Belgia og Luxemburg SuperOffice Benelux B.V. Emmasingel 29.41, 5611 AZ, Nederland Nederlansk Oost-Brabant, locatie  Eindhoven, Nederland